Junta General Ordinària de Socis de la Societat

Comparteix aquesta publicació

L’òrgan d’administració de la societat de conformitat amb el que preveu l’article 15 dels estatuts socials i en relació amb els articles 164, 166 i 167 de la Llei de Societats de Capital, convoca als Senyors Socis a la Junta General Ordinària de Socis de la Societat DISKOVER CATALONIA, SL, que es celebrarà en el domicili social de la companyia, el proper dia 19 de juny de 2023, a les 19 hores, als efectes de sotmetre al seu examen, deliberació i en el seu cas, aprovació, els assumptes compresos en l’Ordre del Dia, proposats per la referida Junta, i que és el que consta a continuació:

ORDRE DEL DIA

Primer.- Ratificació de la constitució de la Junta, de l’Ordre del Dia, així com dels càrrecs de President/a i Secretari/a de la mateixa.

Segon.- Aprovació, si procedeix, de la gestió de l’administrador de l’entitat, corresponent a l’exercici 2022.

Tercer.- Aprovació, si procedeix, dels Comptes Anuals corresponents a l’exercici 2022.

Quart.- Aprovació, si procedeix, de la Proposta d’aplicació del resultat del citat exercici.

Cinquè.- Lectura i aprovació de l’acta.

De conformitat amb allò disposat en (i) l’art. 272.2 de la Llei de Societats de Capital, a partir de la convocatòria de la Junta General, qualsevol soci podrà obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta General, i (ii) l’art. 196 de la Llei de Societats de Capital, els socis podran sol·licitar per escrit, amb anterioritat a la reunió de la Junta General o verbalment durant la mateixa, els informes o aclariments que estimi precisos en relació amb els assumptes compresos en l’ordre del dia.
Així mateix, conforme al que disposen els Estatuts Socials de la Societat, es posa de manifest als socis que tenen dret a assistir a la Junta personalment o representats per una altra persona, i que en qualsevol cas, l’assistència podrà realitzar-se presencialment o bé telemàticament mitjançant videoconferència, habilitant en aquest sentit la Societat l’aplicació MEET, procedint la societat a remetre l’enllaç per la connexió amb antelació suficient a la celebració de la Junta a tot aquell soci que així ho sol·liciti.

L’administrador solidari, Julià Sánchez.

Documentació:

Subscriu-te al nostre butlletí

Més per explorar

Membres fundadors de

Amb la col·laboració de

sello enisa

Contacte

Copyright © 2024diskover

Tots els drets reservats.